Darp stobbeWoensdag 11 mei hadden we een leuke avond in De Stobbe met ruim 40 inwoners van DHB en Ferenc van Damme die een sprankelende presentatie gaf.

 We hebben gezien dat we allemaal verschillend zijn, en toch samen het beste voorhebben met de toekomst van ons dorp. Dáár kunnen we mee verder!

 Kon je er niet bij zijn, maar ben je wel benieuwd naar wat we besproken hebben? Stuur even een berichtje via messenger, dan deel ik de presentatie met je. https://www.facebook.com/TrotsopDarp/

En hierbij ook een link naar de boeken en andere studie - en inspiratiebronnen die Ferenc stuurde: https://www.hoedan.site/kennis

Wil je zelf de Mentality test doen om te zien tot welke normen en waarden groep je behoort? Kijk dan hier: https://www.motivaction.nl/mentality

En als je geïnteresseerd bent in het boek van Ferenc, dat is hier te koop: http://www.hoedan.site/shop

Binnenkort meer nieuws over een volgende bijeenkomst.

Groetjes,

Mirjam

Terugblik en nieuwjaarswens

En wederom hebben wij een vreemd jaar achter de rug. Een jaar waarin er zowel veel als weinig gebeurd is. Te weinig omdat veel activiteiten, zoals dorpsfeest en jaarvergadering, geen doorgang konden vinden door de corona maatregelen. En er gebeurde veel rondom de sluiting van de basisschool in Darp, waardoor de gemoederen soms hoog opliepen.

Emoties zijn daarbij regelmatig een krachtige drijfveer. Het laten zien van deze emoties toont betrokkenheid en gevoel. Maar deze emoties kunnen ook invloed hebben op de beleving bij anderen. Welke invloed kan het laten zien van onze emoties bij anderen teweegbrengen?

In onze dorpsgemeenschap is niet altijd iedereen even goed op de hoogte wat er gebeurt in onze buurt. Soms weten mensen heel veel van wat er speelt rondom een specifiek onderwerp, zoals de school of het dorpshuis, maar van andere zaken, zoals veiligheid of verkeer, weer wat minder of andersom. Het kan ook niet van iemand verwacht worden, dat men van alles volledig op de hoogte is. Wat men wel van iemand mag verwachten, is dat men openstaat om naar elkaar te luisteren en open te communiceren over onderwerpen waar men, direct of indirect, door geraakt wordt.

Wij, als bestuur van de dorpsgemeenschap, proberen hierin een actieve rol te spelen. Vooral door te luisteren naar de bewoners en hen serieus te nemen. Dit vraagt wel om respect en vertrouwen van de bewoners naar de bestuursleden. Luisteren naar elkaar om problemen gezamenlijk aan te pakken. Elkaar met respect en vertrouwen tegemoet treden betekent dat je samen ergens naar toe wilt werken, binnen de grenzen van wat mogelijk is. Het bestuur is van plan om 2022 een jaar te laten worden waarin wij, bestuur en dorpsbewoners, gezamenlijk problemen willen oppakken om Darp, Havelterberg en Busselte te maken tot een gemeenschap waar het voor iedereen plezierig is om te wonen of te werken. Samen is hierbij het sleutelwoord. Alleen samen krijgen wij dingen voor elkaar.

Ik vraag u om er rekening mee te houden dat het vooral vrijwilligers zijn die de handen uit de mouwen steken om iets voor elkaar te krijgen. En iedereen weet: vrijwilligers zijn geen professionals en worden ook niet betaald voor wat men voor de gemeenschap doet. Vrijwilligers doen dit omdat ze betrokken zijn, of omdat men graag iets terug doet voor de samenleving waarin zij leven. Deze mensen verdien onze waardering om datgeen wat zij, belangeloos, doen.

Het is goed om hier, zo kort na de jaarwisseling, eens bij stil te staan.

Namens het bestuur wens ik alle bewoners, groot of klein, oud of jong, een fijn en gezond 2022!

Winfried Buijen

Voorzitter

Dorpsgemeenschap Darp-Havelterberg-Busselte

Welkom aan nieuwe bewoners

Ook het afgelopen jaar zijn er weer nieuwe bewoners komen wonen in de dorpsgemeenschap Darp-Havelterberg-Busselte. Wij wensen hen een lang en prettig verblijf in onze gemeenschap.

Heeft u vragen of opmerkingen over hoe een en ander in uw buurt verbeterd kan worden? U bent van harte welkom om hierover met ons in gesprek te gaan. Voor meer informatie hoe u contact met ons op kunt nemen, verwijs ik u graag naar onze website dg-dhb.nl of onze pagina op facebook. U kunt ook een mail sturen naar met uw vraag of opmerking.

Wilt u (actief) betrokken worden bij een van de activiteiten of lid worden van een van onze sportverenigingen, ook daarvoor kunt u bij ons terecht via onze website. Hier staan de meeste verenigingen vermeld. Ook kunt u voor slechts €2,50 per jaar lid worden van onze dorpsgemeenschap (via automatische incasso).

De paaltjes

Sinds de renovatie van het Darper wegennet is de doorgang van het bovenste gedeelte van de Parkweg alleen mogelijk voor tweewielers. Dit is gedaan om aan de vraag van een kinderrijk gezin te gemoed te komen. Zij waren bezorgd voor de veiligheid van de kinderen omdat er op het lange rechte stuk regelmatig (te) hard gereden werd.

De gemeente heeft dit over genomen en is met voorstellen gekomen:
- Op alle kruisingen drempels aanbrengen
- Er geen doorgaande weg van te maken
De aanwonende hebben gekozen voor de tweede optie met de afsluiting in het midden. Dit gaf wat esthetische problemen, waarna in goed overleg gekozen is voor de huidige oplossing. Deze uitvoering voldoet volledig aan het gestelde doel.
Inmiddels hebben er diverse verhuizingen plaats gevonden en wonen de aanvragers er niet meer, maar wel anderen die ook kleine kinderen hebben. Enige tijd geleden heeft de gemeente, zonder dat iemand hier van af wist, de afzetting aangepast volgens de huidige normen.
Dit geeft bij een aantal (onbekende) mensen aanleiding om te twijfelen over de noodzaak van deze afzetting. Jammer genoeg wordt mijn persoon als zondebok gezien, als zou het voor mijn eigen belang gemaakt was, wat niet het geval was. Aangezien we met plezier in Darp wonen en dat ook graag zo willen houden, staan we open voor goede alternatieven of verbeteringen. Mocht je ideeën hebben of behoefte hebben om hier over te praten, dan ben je van harte welkom.

Berry

Maandagavond 5 juli zijn veel bewoners geïnformeerd over de toekomst van de school en het dorpshuis in Darp. Deze avond, gehouden in het dorpshuis te Darp, konden bewoners informatie krijgen van de gemeente Westerveld, stichting Welzijn Mensenwerk en vanuit het bestuur van de dorpsgemeenschap, gevolgd door een discussieronde voor de bewoners en het bestuur. Daarnaast was er de mogelijkheid om een enquêteformulier in te vullen.

Het resultaat van de discussieronde was dat de aanwezige bewoners een duidelijke voorkeur hadden voor het voortbestaan van een school in Darp. Als plan B werd vooral de nadruk gelegd op meer betaalbare woningen in Darp.

De ingevulde enquête gaf een ander beeld. Mogelijk dat dit kwam omdat de optie van een school in Darp niet op het formulier stond.

In de dagen en weken die hierop volgden is veel gebeurd. Mogelijk heeft u hier al iets van meegekregen vanuit uw omgeving. Het dorpsbestuur heeft verschillende gesprekken gevoerd met de burgemeester van Westerveld, de stichting Welzijn Mensenwerk en diverse personen die op enige manier betrokken zijn bij de dorpsgemeenschap en de bewoners.

Vanuit de gemeente was toegezegd dat bewoners en dorpsbestuur mee konden denken en praten over de toekomst van het schoolgebouw. Een niet voorzien incident heeft helaas roet in het eten gegooid. De gemeente zag zich hierdoor gedwongen om, zonder het dorpsbestuur hierin te horen, het schoolgebouw over te dragen aan een extern bedrijf dat gespecialiseerd is in beheer van gebouwen. Deze externe partij heeft daarop een partij gevonden die op tijdelijke basis in het schoolgebouw een kinderdagverblijf wil starten. Deze oplossing is vooralsnog tijdelijk.

Hieruit voortvloeiend heeft het dorpsbestuur contact gehad met Karin van der Knokke, van KVD BSO Darp, de huidige kinderdagopvang in de Stobbe, en vertegenwoordigers van het nieuwe kinderdagverblijf. Deze gesprekken waren open en constructief van beide kanten. Met name verwachtingen en angsten (concurrentie) zijn hierbij aan de orde gekomen. Het gesprek tussen beide vertegenwoordigers heeft niet alles op kunnen lossen of zorgen weg kunnen nemen. Maar beide partijen blijven in gesprek om deze tijdelijke situatie zo positief mogelijk te laten verlopen.

U, als bewoner van de dorpsgemeenschap Darp-Havelterberg-Busselte, heeft misschien nog vragen, suggesties of opmerkingen aangaande de gang van zaken. Aangezien de vakantietijd aanbreekt is er weinig ruimte om op korte termijn een bijeenkomst te organiseren in de Stobbe. Vandaar dat wij dit na de zomervakantie willen doen.

Om de bewoners van onze dorpsgemeenschap toch enigszins tegemoet te komen, willen wij u de mogelijkheid bieden om uw opmerkingen en suggesties over deze nieuwe situatie met ons te delen. Dit kan door een mail te sturen naar het bestuur van de dorpsgemeenschap of te bellen. Wij zullen dan op zo kort mogelijke termijn contact met u opnemen. Vermeld daarom in uw mail uw telefoonnummer en eventueel de tijden dat wij u kunnen benaderen.

Namens het bestuur,

Winfried Buijen

Voorzitter bestuur

Dorpsgemeenschap

Darp Havelterberg Busselte

Mail:

Telefoon: 06 – 12 555 654

Uitnodiging: Praat mee over de toekomst van het schoolgebouw en dorpshuis in Darp!

De bijeenkomst is maandag 5 juli in de Stobbe.


De school in Darp sluit 9 juli 2021 haar deuren. Dat betekent dat het schoolgebouw na die datum leeg komt te staan.

Het bestuur van de dorpsgemeenschap Darp-Havelterberg-Busselte heeft vanwege de sluiting, contact opgenomen met gemeente Westerveld, eigenaar van het schoolgebouwen Stichting Welzijn Mensenwerk, eigenaar van het dorpshuis, om met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor zowel het schoolgebouw als het huidige dorpshuis.

Het bestuur heeft ook aan de inwoners van Darp, Havelterberg en Busselte gevraagd om mee te denken over een goede toekomstbestendige functie voor het schoolgebouw.

Uitgangspunten voor de dorpsgemeenschap:
• Leegstand en verloedering van het schoolgebouw voorkomen.
• Waar mogelijk toekomstperspectief bieden voor de bewoners door het vinden van een goede, eventueel tijdelijke, bestemming voor de school en het huidige dorpshuis.

De dorpsgemeenschap heeft de volgende ideeën verzameld:
1) Slopen en teruggeven aan de natuur
2) Betaalbaar knarrenhof
3) WOII-museum i.c.m. Amerikaanse basis
4) Kleinschalig gezondheidscentrum
5) Buitencentrum ecologische activiteiten, wandelen, winkel/horeca moestuin producten.
6) Horeca
7) Definitieve huisvesting van het dorpshuis in de school en op de plek van het dorpshuis woningen.
8) School omvormen tot kleinschalige woningen of zorg appartementen.
9) Gebruik de school gedurende 12 maanden om verschillende mogelijkheden te onderzoeken, voordat een definitieve beslissing genomen wordt.

Wij nodigen u uit op maandagavond 5 juli 2021 om uw mening geven over de toekomstige bestemming van de dorpsschool en het dorpshuis in Darp. Gemeente Westerveld, Stichting Welzijn Mensenwerk en bestuursleden van de dorpsgemeenschap zijn aanwezig om meer informatie te geven en vragen te beantwoorden.

Programma
19.00 uur Ontvangst
19.15 uur Introductie en mogelijkheid om bij verschillende standjes in gesprek te gaan met gemeente Westerveld, Stichting Welzijn Mensenwerk, het bestuur en enkele inwoners over de ideën.
20.30 uur Einde

Namens het bestuur dorpsgemeenschap Darp-Havelterberg-Busselte,

Winfried Buijen
Voorzitter
Design ©2015 - 2022 GW33 Hosting
Content ©2018 - 2022 Darp - Havelterberg - Busselte.